• საცხოვრებელი ბინა "ორთაჭალის ტურფა"
    09/09/2010

    დასრულებილი პროექტი