• საცხოვრებელი ბინა თამარაშვილის ქუჩაზე
    დასრულებული / 10/04/2012